+38 (067) 567-18-54

Державний біотехнологічний університет - Асоційоване членство

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Державний біотехнологічний університет - Асоційоване членство

Харківський державний університет харчування та торгівлі

     Вищий навчальний заклад веде свою передісторію з 1893 року від Вищого Комерційного училища імені імператора Олександра III, яке мало декілька підвідділів (факультетів): економіко-комерційний, банківсько-страховий, підвідділ місцевого господарства, промисловий відділ. У 1916 році училище було трансформовано у Харківський комерційний інститут.

    Продовженням славетних традицій комерційної освіти Слобожанщини стало відкриття в 1929 році Харківського інституту радянської торгівлі, який здійснював підготовку фахівців вищої кваліфікації для системи торгівлі та підриємств харчування.

    Велика Вітчизняна війна обумовила тимчасове припинення діяльності інституту. Після війни у Харкові продовжив роботу інститут радянської торгівлі, який у 1959 р. було переведено до Донецька, а в Харкові залишився вечірньо-заочний факультет тепер вже Донецького інституту радянської торгівлі.

    Новітня історія починає свій відлік з 1 липня 1967 року, коли на базі зазначеного факультету Наказом Міністерства торгівлі УРСР від 29 квітня 1967 року за № 125 згідно з Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1967 року за № 198 та Постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1967 року за № 223 створено Харківський інститут громадського харчування. Йому було передано майно факультету та контингент студентів вечірнього та заочного відділень, які навчалися на факультеті станом на 1 липня.

     Інститут здійснював підготовку фахівців за спеціальностями: 1011 – Технологія та організація громадського харчування; 1729 – Економіка торгівлі; 1737 – Бухгалтерський облік; 1732 – Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами; 1733 – Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами.

     Від початку організації інститут був підпорядкований Міністерству торгівлі УРСР, яке за Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1992 року за № 234 було трансформовано у Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі України.

     Постановою Кабінету Міністрів України за № 719 від 25 грудня 1992 року Харківський інститут громадського харчування підпорядковано Міністерству освіти України, а Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року надано новий статус – Харківська державна академія технології та організації харчування (ХДАТОХ).

     До 35-річчя діяльності вузу Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 577-р ХДАТОХ надано новий статус – Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ).

     За роки свого існування Харківський державний університет харчування та торгівлі зберіг і примножив головне – галузеву спрямованість, високу якість підготовки фахівців, науково-методичну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, науковий потенціал.

     Опираючись на Указ Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» (від 3.07.2020 № 210/2020), в рамках дотримання «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки», на погодження з пропозицією МОН, 12 травня 2021 року Кабінет Міністрів України видав розпорядження № 431-р «Про утворення Державного біотехнологічного університету».

    Міністерство освіти і науки України 18 червня 2021 року видало наказ № 689 «Про утворення Державного біотехнологічного університету».

    Таким чином, було запущено процес реорганізації чотирьох вищих навчальних закладів м. Харкова в єдиний потужний універститетський комплекс, метою якого є надання якісних освітніх послуг, збереження та примноження наукового потенціалу, а також нарощення інновацій у сфері аграрного, агротехнічного та продовольчого профілів.

  Інформація про профільний факультет є за посиланням:
http://btu.kharkov.ua/fakulteti-instituti/fakultet-energetiki-tsifrovih-ta-komp-yuternih-tehnologij/

 Профільна кафедра:

http://btu.kharkov.ua/fakulteti-instituti/fakultet-energetiki-tsifrovih-ta-komp-yuternih-tehnologij/...

 Посилання на сайт ХДУХТ:
https://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/

Посиланя на профільні спеціальності:

https://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/abiturientu/spec-bak-mag

Оскільки ВНЗ проходить етап об'єднання, просимо враухувати, що сторінки можуть мати не повну інформацію та бути у процесі оновлення.

  +38(057) 700-39-15
Список партнеров