+38 (067) 567-18-54

Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ) - Асоційоване членство

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ) - Асоційоване членство

Місія університету
– формування інноваційного, освітнього і наукового простору для забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації університетської спільноти в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здійснення культурно-просвітницької діяльності, утвердження культурних і загальнолюдських цінностей.

Візія університету
– інноваційний освітній і науковий центр з високою корпоративною культурою, постійним прагненням досконалості, який формує високоосвічену, національно-свідому особистість, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, міжнародного співробітництва і мобільності.

Спільнота НУХТ

Національний університет харчових технологій – це спільнота науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, співробітників, випускників і друзів університету, які поважають, зберігають і розвивають традиції університету.

Цінності університету

 • Особистість
 • Гуманізм
 • Національна свідомість
 • Професіоналізм
 • Інноваційність
 • Якість
 • Цілісність та неупередженість
 • Партнерство
 • Відповідальність
 • Інтернаціоналізація
 • Довіра
Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та та освітньою програмою «Холодильні техніка та технології»

hol-b-1.jpg

    Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання і компетенції з виробництва штучного холоду для технологічних потреб та кондиціювання повітря. Ця галузь є невід'ємною складовою загальної енергетики і водночас потужним споживачем енергії.

    Позиціонуючи себе потужним виробником харчових продуктів з високою доданою вартістю, наша країна тим самим надає найвищого пріоритету розвитку холодильної техніки та технології, адже холодильна галузь на будь-якій ділянці харчового ланцюга від лану до столу забезпечує зберігання та холодильне оброблення продукту від первісного охолодження харчової сировини аж до зберігання готових виробів на охолоджуваних вітринах супермаркетів.

hol-b-2.jpeg

    Закінчивши навчання за пропонованою освітньою програмою, випускники володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар'єрного зростання та основними компетенціями:
 • розроблення, впровадження та експлуатація сучасного високоефективного холодильного компресорного та теплообмінного обладнання;
 • глибоке розуміння сучасних холодильних технологій, щонайперше, у складі харчового ланцюга, їх функціонування, а також розроблення та впровадження;
 • ефективне застосовування набутих знань із безпечного використання озоноруйнівних холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи холодильного обладнання;
 • знання методів оцінювання технічних, технологічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів функціонування промислових холодильних установок як складових агропромислового комплексу;
 • розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу перспективних ресурсоощадних та енергоефективних холодильних технологій;
 • прийняття належних управлінських рішень в сфері застосування передових сучасних зразків техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства і транспорту з метою забезпечення стійкого функціонування холодильної інфраструктури.

hol-b-3.jpg

   Бакалаври за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» можуть продовжити освіту у нашому університеті за магістерською освітною програмамою
 • «Холодильна техніка та технології»
В умовах зросту попиту на фахівців цієї освітньої програми в Україні й світі наші випускники зможуть максимально реалізувати свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних завдань
  (044) 289-54-72,(044) 287-93-33, Приймальна комісія(044) 287-96-36
Список партнеров